کمترین: 
2.0234
بیشترین: 
2.0251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0251
زمان: 
1/10 02:00
قیمت نفت کوره امروز 10 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 2.0251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:08","price":2.0234},{"date":"1397/01/10 00:32","price":2.025},{"date":"1397/01/10 01:00","price":2.0239},{"date":"1397/01/10 01:32","price":2.0248},{"date":"1397/01/10 02:00","price":2.0251}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398