کمترین: 
686345
بیشترین: 
686821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
686599
زمان: 
1/10 01:35
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 10 فروردین 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 686599 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:00","price":686345},{"date":"1397/01/10 00:05","price":686371},{"date":"1397/01/10 00:15","price":686459},{"date":"1397/01/10 00:20","price":686454},{"date":"1397/01/10 00:25","price":686718},{"date":"1397/01/10 00:30","price":686821},{"date":"1397/01/10 00:35","price":686702},{"date":"1397/01/10 00:40","price":686713},{"date":"1397/01/10 00:45","price":686604},{"date":"1397/01/10 00:50","price":686495},{"date":"1397/01/10 01:00","price":686454},{"date":"1397/01/10 01:05","price":686443},{"date":"1397/01/10 01:10","price":686355},{"date":"1397/01/10 01:20","price":686412},{"date":"1397/01/10 01:25","price":686495},{"date":"1397/01/10 01:30","price":686479},{"date":"1397/01/10 01:35","price":686599}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399