کمترین: 
716787
بیشترین: 
717285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717053
زمان: 
1/10 01:35
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 10 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 717053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:00","price":716787},{"date":"1397/01/10 00:05","price":716815},{"date":"1397/01/10 00:15","price":716906},{"date":"1397/01/10 00:20","price":716901},{"date":"1397/01/10 00:25","price":717177},{"date":"1397/01/10 00:30","price":717285},{"date":"1397/01/10 00:35","price":717161},{"date":"1397/01/10 00:40","price":717172},{"date":"1397/01/10 00:45","price":717058},{"date":"1397/01/10 00:50","price":716944},{"date":"1397/01/10 01:00","price":716901},{"date":"1397/01/10 01:05","price":716890},{"date":"1397/01/10 01:10","price":716798},{"date":"1397/01/10 01:20","price":716858},{"date":"1397/01/10 01:25","price":716944},{"date":"1397/01/10 01:30","price":716928},{"date":"1397/01/10 01:35","price":717053}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398