کمترین: 
69.28
بیشترین: 
69.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.44
زمان: 
1/10 03:00
قیمت نفت برنت امروز 10 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 69.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:00","price":69.28},{"date":"1397/01/10 00:08","price":69.28},{"date":"1397/01/10 00:32","price":69.36},{"date":"1397/01/10 01:00","price":69.39},{"date":"1397/01/10 01:32","price":69.41},{"date":"1397/01/10 02:00","price":69.42},{"date":"1397/01/10 02:32","price":69.53},{"date":"1397/01/10 03:00","price":69.44}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398