کمترین: 
64.89
بیشترین: 
64.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.89
زمان: 
1/10 02:00
قیمت نفت سبک امروز 10 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 فروردین 1397 , 64.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/10 00:00","price":64.89},{"date":"1397/01/10 00:32","price":64.92},{"date":"1397/01/10 02:00","price":64.89}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398