کمترین: 
12699
بیشترین: 
12750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12748
زمان: 
1/9 15:50
قیمت دینار بحرین امروز 9 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 12748 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 11:00","price":12748},{"date":"1397/01/09 11:30","price":12750},{"date":"1397/01/09 12:20","price":12701},{"date":"1397/01/09 12:30","price":12699},{"date":"1397/01/09 12:50","price":12701},{"date":"1397/01/09 13:10","price":12699},{"date":"1397/01/09 13:40","price":12748},{"date":"1397/01/09 13:50","price":12699},{"date":"1397/01/09 15:20","price":12748},{"date":"1397/01/09 15:40","price":12747},{"date":"1397/01/09 15:50","price":12748}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398