کمترین: 
683450
بیشترین: 
688500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
688500
زمان: 
1/9 21:45
قیمت آبشده نقدی امروز 9 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 688500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 02:10","price":683500},{"date":"1397/01/09 12:40","price":683450},{"date":"1397/01/09 12:45","price":684200},{"date":"1397/01/09 12:50","price":685500},{"date":"1397/01/09 12:55","price":686000},{"date":"1397/01/09 13:00","price":687500},{"date":"1397/01/09 16:25","price":688000},{"date":"1397/01/09 21:45","price":688500}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398