کمترین: 
64.28
بیشترین: 
65.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.81
زمان: 
1/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 64.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:32","price":64.64},{"date":"1397/01/09 01:32","price":64.66},{"date":"1397/01/09 03:00","price":64.69},{"date":"1397/01/09 03:32","price":64.75},{"date":"1397/01/09 04:00","price":64.7},{"date":"1397/01/09 04:32","price":64.66},{"date":"1397/01/09 05:00","price":64.64},{"date":"1397/01/09 06:00","price":64.62},{"date":"1397/01/09 07:00","price":64.61},{"date":"1397/01/09 07:32","price":64.59},{"date":"1397/01/09 08:00","price":64.58},{"date":"1397/01/09 08:32","price":64.64},{"date":"1397/01/09 09:00","price":64.67},{"date":"1397/01/09 10:00","price":64.62},{"date":"1397/01/09 10:32","price":64.64},{"date":"1397/01/09 11:00","price":64.69},{"date":"1397/01/09 11:32","price":64.77},{"date":"1397/01/09 12:00","price":64.64},{"date":"1397/01/09 13:00","price":64.69},{"date":"1397/01/09 13:32","price":64.59},{"date":"1397/01/09 14:08","price":64.52},{"date":"1397/01/09 14:32","price":64.53},{"date":"1397/01/09 15:00","price":64.55},{"date":"1397/01/09 15:32","price":64.45},{"date":"1397/01/09 16:00","price":64.34},{"date":"1397/01/09 16:32","price":64.33},{"date":"1397/01/09 18:00","price":64.28},{"date":"1397/01/09 18:32","price":64.53},{"date":"1397/01/09 19:00","price":64.59},{"date":"1397/01/09 19:32","price":64.83},{"date":"1397/01/09 20:00","price":64.72},{"date":"1397/01/09 20:32","price":64.75},{"date":"1397/01/09 21:00","price":64.7},{"date":"1397/01/09 21:32","price":64.83},{"date":"1397/01/09 22:00","price":65},{"date":"1397/01/09 22:32","price":65.03},{"date":"1397/01/09 23:00","price":64.83},{"date":"1397/01/09 23:32","price":64.81}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398