کمترین: 
2.701
بیشترین: 
2.759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.73
زمان: 
1/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 2.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":2.702},{"date":"1397/01/09 00:32","price":2.704},{"date":"1397/01/09 03:00","price":2.703},{"date":"1397/01/09 03:32","price":2.701},{"date":"1397/01/09 04:00","price":2.703},{"date":"1397/01/09 04:32","price":2.704},{"date":"1397/01/09 05:00","price":2.708},{"date":"1397/01/09 05:32","price":2.706},{"date":"1397/01/09 06:00","price":2.708},{"date":"1397/01/09 06:32","price":2.707},{"date":"1397/01/09 07:00","price":2.71},{"date":"1397/01/09 07:32","price":2.712},{"date":"1397/01/09 08:00","price":2.71},{"date":"1397/01/09 08:32","price":2.712},{"date":"1397/01/09 09:00","price":2.71},{"date":"1397/01/09 10:00","price":2.712},{"date":"1397/01/09 10:32","price":2.725},{"date":"1397/01/09 11:00","price":2.733},{"date":"1397/01/09 11:32","price":2.734},{"date":"1397/01/09 12:00","price":2.737},{"date":"1397/01/09 13:00","price":2.733},{"date":"1397/01/09 14:08","price":2.726},{"date":"1397/01/09 14:32","price":2.731},{"date":"1397/01/09 15:00","price":2.734},{"date":"1397/01/09 15:32","price":2.738},{"date":"1397/01/09 16:00","price":2.739},{"date":"1397/01/09 16:32","price":2.733},{"date":"1397/01/09 17:00","price":2.74},{"date":"1397/01/09 17:32","price":2.741},{"date":"1397/01/09 18:00","price":2.756},{"date":"1397/01/09 18:32","price":2.755},{"date":"1397/01/09 19:00","price":2.759},{"date":"1397/01/09 19:32","price":2.749},{"date":"1397/01/09 20:00","price":2.736},{"date":"1397/01/09 20:32","price":2.745},{"date":"1397/01/09 21:00","price":2.742},{"date":"1397/01/09 21:32","price":2.741},{"date":"1397/01/09 22:00","price":2.745},{"date":"1397/01/09 22:32","price":2.746},{"date":"1397/01/09 23:00","price":2.743},{"date":"1397/01/09 23:32","price":2.73}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398