کمترین: 
2.0126
بیشترین: 
2.0342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0173
زمان: 
1/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 فروردین 1397 , 2.0173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":2.0215},{"date":"1397/01/09 00:32","price":2.0225},{"date":"1397/01/09 01:00","price":2.0246},{"date":"1397/01/09 01:32","price":2.0232},{"date":"1397/01/09 02:00","price":2.0238},{"date":"1397/01/09 03:00","price":2.0255},{"date":"1397/01/09 03:32","price":2.0267},{"date":"1397/01/09 04:00","price":2.0248},{"date":"1397/01/09 04:32","price":2.0242},{"date":"1397/01/09 05:00","price":2.0246},{"date":"1397/01/09 05:32","price":2.0249},{"date":"1397/01/09 06:00","price":2.0233},{"date":"1397/01/09 06:32","price":2.0228},{"date":"1397/01/09 07:00","price":2.0224},{"date":"1397/01/09 07:32","price":2.0229},{"date":"1397/01/09 08:00","price":2.0232},{"date":"1397/01/09 08:32","price":2.0242},{"date":"1397/01/09 09:00","price":2.0255},{"date":"1397/01/09 09:32","price":2.0245},{"date":"1397/01/09 10:00","price":2.0226},{"date":"1397/01/09 10:32","price":2.0225},{"date":"1397/01/09 11:00","price":2.0234},{"date":"1397/01/09 11:32","price":2.0253},{"date":"1397/01/09 12:00","price":2.0226},{"date":"1397/01/09 12:32","price":2.0213},{"date":"1397/01/09 13:00","price":2.0217},{"date":"1397/01/09 13:32","price":2.0191},{"date":"1397/01/09 14:08","price":2.017},{"date":"1397/01/09 14:32","price":2.0161},{"date":"1397/01/09 15:00","price":2.0169},{"date":"1397/01/09 15:32","price":2.0153},{"date":"1397/01/09 16:00","price":2.0141},{"date":"1397/01/09 16:32","price":2.0162},{"date":"1397/01/09 17:00","price":2.0152},{"date":"1397/01/09 17:32","price":2.0142},{"date":"1397/01/09 18:00","price":2.0126},{"date":"1397/01/09 18:32","price":2.0233},{"date":"1397/01/09 19:00","price":2.026},{"date":"1397/01/09 19:32","price":2.0331},{"date":"1397/01/09 20:00","price":2.0342},{"date":"1397/01/09 20:32","price":2.0311},{"date":"1397/01/09 21:00","price":2.0308},{"date":"1397/01/09 21:32","price":2.0275},{"date":"1397/01/09 22:00","price":2.028},{"date":"1397/01/09 22:32","price":2.0284},{"date":"1397/01/09 23:00","price":2.0241},{"date":"1397/01/09 23:32","price":2.0173}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398