کمترین: 
2
بیشترین: 
2.0347
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0232
زمان: 
1/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 2.0232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":2.0161},{"date":"1397/01/09 00:32","price":2.0162},{"date":"1397/01/09 01:00","price":2.0171},{"date":"1397/01/09 01:32","price":2.0175},{"date":"1397/01/09 02:00","price":2.017},{"date":"1397/01/09 03:00","price":2.0193},{"date":"1397/01/09 03:32","price":2.0202},{"date":"1397/01/09 04:00","price":2.02},{"date":"1397/01/09 04:32","price":2.0191},{"date":"1397/01/09 05:00","price":2.0171},{"date":"1397/01/09 05:32","price":2.0175},{"date":"1397/01/09 06:00","price":2.018},{"date":"1397/01/09 06:32","price":2.0164},{"date":"1397/01/09 07:00","price":2.0137},{"date":"1397/01/09 07:32","price":2.0154},{"date":"1397/01/09 08:00","price":2.0149},{"date":"1397/01/09 08:32","price":2.0163},{"date":"1397/01/09 09:00","price":2.0172},{"date":"1397/01/09 09:32","price":2.016},{"date":"1397/01/09 10:00","price":2.0142},{"date":"1397/01/09 10:32","price":2.0148},{"date":"1397/01/09 11:00","price":2.0167},{"date":"1397/01/09 11:32","price":2.0175},{"date":"1397/01/09 12:00","price":2.0161},{"date":"1397/01/09 12:32","price":2.0147},{"date":"1397/01/09 13:00","price":2.0141},{"date":"1397/01/09 13:32","price":2.0102},{"date":"1397/01/09 14:08","price":2.0073},{"date":"1397/01/09 14:32","price":2.0034},{"date":"1397/01/09 15:00","price":2.0058},{"date":"1397/01/09 15:32","price":2.0023},{"date":"1397/01/09 16:00","price":2},{"date":"1397/01/09 16:32","price":2.0031},{"date":"1397/01/09 17:00","price":2.0011},{"date":"1397/01/09 17:32","price":2.0036},{"date":"1397/01/09 18:00","price":2.0047},{"date":"1397/01/09 18:32","price":2.011},{"date":"1397/01/09 19:00","price":2.0149},{"date":"1397/01/09 19:32","price":2.0215},{"date":"1397/01/09 20:00","price":2.0259},{"date":"1397/01/09 20:32","price":2.0249},{"date":"1397/01/09 21:00","price":2.0246},{"date":"1397/01/09 21:32","price":2.0263},{"date":"1397/01/09 22:00","price":2.0299},{"date":"1397/01/09 22:32","price":2.0347},{"date":"1397/01/09 23:00","price":2.0208},{"date":"1397/01/09 23:32","price":2.0232}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398