کمترین: 
68.42
بیشترین: 
69.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.15
زمان: 
1/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 فروردین 1397 , 69.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/09 00:00","price":68.91},{"date":"1397/01/09 00:32","price":68.94},{"date":"1397/01/09 01:32","price":69.02},{"date":"1397/01/09 02:00","price":69.03},{"date":"1397/01/09 02:32","price":69.02},{"date":"1397/01/09 03:00","price":69.01},{"date":"1397/01/09 05:00","price":68.98},{"date":"1397/01/09 05:32","price":68.97},{"date":"1397/01/09 06:00","price":68.94},{"date":"1397/01/09 07:00","price":68.92},{"date":"1397/01/09 07:32","price":68.94},{"date":"1397/01/09 08:32","price":69},{"date":"1397/01/09 09:00","price":69.02},{"date":"1397/01/09 09:32","price":69.03},{"date":"1397/01/09 10:00","price":68.95},{"date":"1397/01/09 10:32","price":68.92},{"date":"1397/01/09 11:00","price":68.97},{"date":"1397/01/09 11:32","price":69.06},{"date":"1397/01/09 12:00","price":68.88},{"date":"1397/01/09 12:32","price":68.91},{"date":"1397/01/09 13:00","price":68.88},{"date":"1397/01/09 13:32","price":68.73},{"date":"1397/01/09 14:08","price":68.62},{"date":"1397/01/09 14:32","price":68.64},{"date":"1397/01/09 15:32","price":68.54},{"date":"1397/01/09 16:00","price":68.47},{"date":"1397/01/09 16:32","price":68.44},{"date":"1397/01/09 17:00","price":68.43},{"date":"1397/01/09 17:32","price":68.42},{"date":"1397/01/09 18:32","price":68.75},{"date":"1397/01/09 19:00","price":68.82},{"date":"1397/01/09 19:32","price":69.07},{"date":"1397/01/09 20:00","price":69.04},{"date":"1397/01/09 20:32","price":69.05},{"date":"1397/01/09 21:32","price":69.19},{"date":"1397/01/09 22:00","price":69.42},{"date":"1397/01/09 22:32","price":69.51},{"date":"1397/01/09 23:00","price":69.25},{"date":"1397/01/09 23:32","price":69.15}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398