کمترین: 
12701
بیشترین: 
12789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12750
زمان: 
1/8 22:10
قیمت دینار بحرین امروز 8 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 12750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 10:10","price":12750},{"date":"1397/01/08 11:00","price":12748},{"date":"1397/01/08 12:00","price":12701},{"date":"1397/01/08 15:10","price":12748},{"date":"1397/01/08 17:20","price":12789},{"date":"1397/01/08 17:30","price":12748},{"date":"1397/01/08 17:50","price":12701},{"date":"1397/01/08 18:10","price":12748},{"date":"1397/01/08 18:30","price":12750},{"date":"1397/01/08 19:40","price":12748},{"date":"1397/01/08 21:30","price":12755},{"date":"1397/01/08 22:10","price":12750}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398