کمترین: 
7785
بیشترین: 
8063.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7895.9
زمان: 
1/8 23:30
قیمت بیت کوین امروز 8 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 7895.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 01:30","price":7994.9},{"date":"1397/01/08 02:00","price":7964.9},{"date":"1397/01/08 02:30","price":7993.8},{"date":"1397/01/08 03:00","price":7924.9},{"date":"1397/01/08 04:30","price":7918.1},{"date":"1397/01/08 05:00","price":7785},{"date":"1397/01/08 05:30","price":7787.7},{"date":"1397/01/08 07:30","price":7810.6},{"date":"1397/01/08 08:00","price":7803},{"date":"1397/01/08 08:30","price":7843.2},{"date":"1397/01/08 09:00","price":7863.5},{"date":"1397/01/08 09:30","price":7841},{"date":"1397/01/08 10:00","price":7857.2},{"date":"1397/01/08 13:30","price":7885},{"date":"1397/01/08 14:00","price":7900},{"date":"1397/01/08 14:30","price":7997},{"date":"1397/01/08 15:00","price":8061},{"date":"1397/01/08 16:30","price":8063.2},{"date":"1397/01/08 17:00","price":8011.9},{"date":"1397/01/08 17:30","price":8020},{"date":"1397/01/08 18:30","price":8030},{"date":"1397/01/08 19:00","price":8034.3},{"date":"1397/01/08 19:30","price":7894.5},{"date":"1397/01/08 20:00","price":7900.9},{"date":"1397/01/08 21:00","price":7853.3},{"date":"1397/01/08 21:30","price":7885.3},{"date":"1397/01/08 22:30","price":7896.2},{"date":"1397/01/08 23:00","price":7917.4},{"date":"1397/01/08 23:30","price":7895.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398