کمترین: 
2.696
بیشترین: 
2.724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.697
زمان: 
1/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 2.697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":2.713},{"date":"1397/01/08 00:32","price":2.712},{"date":"1397/01/08 01:00","price":2.714},{"date":"1397/01/08 01:32","price":2.715},{"date":"1397/01/08 02:00","price":2.717},{"date":"1397/01/08 03:00","price":2.72},{"date":"1397/01/08 03:32","price":2.724},{"date":"1397/01/08 04:00","price":2.723},{"date":"1397/01/08 04:32","price":2.72},{"date":"1397/01/08 05:00","price":2.713},{"date":"1397/01/08 05:32","price":2.715},{"date":"1397/01/08 06:08","price":2.717},{"date":"1397/01/08 08:08","price":2.716},{"date":"1397/01/08 09:32","price":2.714},{"date":"1397/01/08 10:00","price":2.708},{"date":"1397/01/08 10:32","price":2.715},{"date":"1397/01/08 11:00","price":2.714},{"date":"1397/01/08 11:32","price":2.713},{"date":"1397/01/08 12:00","price":2.71},{"date":"1397/01/08 12:32","price":2.703},{"date":"1397/01/08 13:00","price":2.706},{"date":"1397/01/08 13:32","price":2.71},{"date":"1397/01/08 14:32","price":2.707},{"date":"1397/01/08 15:00","price":2.703},{"date":"1397/01/08 15:32","price":2.701},{"date":"1397/01/08 16:00","price":2.708},{"date":"1397/01/08 16:32","price":2.706},{"date":"1397/01/08 17:00","price":2.705},{"date":"1397/01/08 17:32","price":2.701},{"date":"1397/01/08 18:32","price":2.705},{"date":"1397/01/08 19:00","price":2.697},{"date":"1397/01/08 19:32","price":2.706},{"date":"1397/01/08 20:00","price":2.711},{"date":"1397/01/08 20:32","price":2.705},{"date":"1397/01/08 21:00","price":2.707},{"date":"1397/01/08 21:32","price":2.702},{"date":"1397/01/08 22:00","price":2.7},{"date":"1397/01/08 22:32","price":2.696},{"date":"1397/01/08 23:00","price":2.699},{"date":"1397/01/08 23:32","price":2.697}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398