کمترین: 
2.0045
بیشترین: 
2.0252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0232
زمان: 
1/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 فروردین 1397 , 2.0232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":2.011},{"date":"1397/01/08 00:32","price":2.0097},{"date":"1397/01/08 01:00","price":2.0115},{"date":"1397/01/08 01:32","price":2.0165},{"date":"1397/01/08 02:00","price":2.0155},{"date":"1397/01/08 03:00","price":2.0182},{"date":"1397/01/08 03:32","price":2.0192},{"date":"1397/01/08 04:00","price":2.0179},{"date":"1397/01/08 04:32","price":2.0183},{"date":"1397/01/08 05:00","price":2.0185},{"date":"1397/01/08 05:32","price":2.0195},{"date":"1397/01/08 06:08","price":2.0175},{"date":"1397/01/08 06:32","price":2.0198},{"date":"1397/01/08 07:00","price":2.0189},{"date":"1397/01/08 07:32","price":2.0171},{"date":"1397/01/08 08:08","price":2.016},{"date":"1397/01/08 08:32","price":2.0162},{"date":"1397/01/08 09:08","price":2.0166},{"date":"1397/01/08 09:32","price":2.0164},{"date":"1397/01/08 10:00","price":2.014},{"date":"1397/01/08 10:32","price":2.0149},{"date":"1397/01/08 11:00","price":2.0146},{"date":"1397/01/08 11:32","price":2.0152},{"date":"1397/01/08 12:00","price":2.0172},{"date":"1397/01/08 12:32","price":2.0132},{"date":"1397/01/08 13:00","price":2.0162},{"date":"1397/01/08 13:32","price":2.016},{"date":"1397/01/08 14:08","price":2.019},{"date":"1397/01/08 14:32","price":2.017},{"date":"1397/01/08 15:00","price":2.0194},{"date":"1397/01/08 15:32","price":2.0224},{"date":"1397/01/08 16:00","price":2.0233},{"date":"1397/01/08 16:32","price":2.0219},{"date":"1397/01/08 17:00","price":2.0221},{"date":"1397/01/08 17:32","price":2.0207},{"date":"1397/01/08 18:08","price":2.021},{"date":"1397/01/08 18:32","price":2.0198},{"date":"1397/01/08 19:00","price":2.0151},{"date":"1397/01/08 19:32","price":2.0232},{"date":"1397/01/08 20:00","price":2.0252},{"date":"1397/01/08 20:32","price":2.0045},{"date":"1397/01/08 21:00","price":2.0098},{"date":"1397/01/08 21:32","price":2.012},{"date":"1397/01/08 22:00","price":2.0148},{"date":"1397/01/08 22:32","price":2.0221},{"date":"1397/01/08 23:00","price":2.0195},{"date":"1397/01/08 23:32","price":2.0232}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398