کمترین: 
610.13
بیشترین: 
617.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.63
زمان: 
1/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 فروردین 1397 , 615.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/08 00:00","price":614.38},{"date":"1397/01/08 00:32","price":613.75},{"date":"1397/01/08 01:00","price":614.13},{"date":"1397/01/08 01:32","price":612.88},{"date":"1397/01/08 02:00","price":613.25},{"date":"1397/01/08 05:00","price":614.38},{"date":"1397/01/08 05:32","price":614.88},{"date":"1397/01/08 06:08","price":614.63},{"date":"1397/01/08 06:32","price":615.25},{"date":"1397/01/08 07:00","price":614.63},{"date":"1397/01/08 08:08","price":614.13},{"date":"1397/01/08 08:32","price":614.25},{"date":"1397/01/08 10:00","price":613.5},{"date":"1397/01/08 10:32","price":613.75},{"date":"1397/01/08 11:00","price":613.63},{"date":"1397/01/08 11:32","price":614.38},{"date":"1397/01/08 12:00","price":614.75},{"date":"1397/01/08 12:32","price":612.63},{"date":"1397/01/08 13:00","price":614.88},{"date":"1397/01/08 13:32","price":614.38},{"date":"1397/01/08 14:08","price":615.63},{"date":"1397/01/08 14:32","price":615.25},{"date":"1397/01/08 15:00","price":615.88},{"date":"1397/01/08 15:32","price":616.88},{"date":"1397/01/08 16:00","price":617.63},{"date":"1397/01/08 16:32","price":617.13},{"date":"1397/01/08 18:08","price":616.88},{"date":"1397/01/08 18:32","price":616},{"date":"1397/01/08 19:00","price":614.5},{"date":"1397/01/08 19:32","price":616.38},{"date":"1397/01/08 20:00","price":616.63},{"date":"1397/01/08 20:32","price":610.13},{"date":"1397/01/08 21:00","price":612},{"date":"1397/01/08 21:32","price":612.13},{"date":"1397/01/08 22:00","price":612.63},{"date":"1397/01/08 22:32","price":614.25},{"date":"1397/01/08 23:00","price":614.13},{"date":"1397/01/08 23:32","price":615.63}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398