کمترین: 
68.97
بیشترین: 
70.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.97
زمان: 
1/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 فروردین 1397 , 68.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/07 00:00","price":69.53},{"date":"1397/01/07 00:32","price":69.48},{"date":"1397/01/07 01:32","price":69.5},{"date":"1397/01/07 02:00","price":69.47},{"date":"1397/01/07 05:00","price":69.56},{"date":"1397/01/07 05:32","price":69.55},{"date":"1397/01/07 06:00","price":69.65},{"date":"1397/01/07 06:32","price":69.67},{"date":"1397/01/07 07:00","price":69.61},{"date":"1397/01/07 07:32","price":69.63},{"date":"1397/01/07 08:00","price":69.8},{"date":"1397/01/07 08:32","price":69.78},{"date":"1397/01/07 09:00","price":69.72},{"date":"1397/01/07 09:32","price":69.69},{"date":"1397/01/07 10:00","price":69.75},{"date":"1397/01/07 10:32","price":69.62},{"date":"1397/01/07 11:00","price":69.55},{"date":"1397/01/07 11:32","price":69.58},{"date":"1397/01/07 12:00","price":69.65},{"date":"1397/01/07 12:32","price":69.73},{"date":"1397/01/07 13:00","price":69.67},{"date":"1397/01/07 13:32","price":69.7},{"date":"1397/01/07 14:00","price":69.72},{"date":"1397/01/07 14:32","price":69.78},{"date":"1397/01/07 15:00","price":69.64},{"date":"1397/01/07 15:32","price":69.75},{"date":"1397/01/07 16:00","price":69.72},{"date":"1397/01/07 16:32","price":69.94},{"date":"1397/01/07 17:00","price":69.84},{"date":"1397/01/07 17:32","price":70.24},{"date":"1397/01/07 18:00","price":69.94},{"date":"1397/01/07 18:32","price":69.52},{"date":"1397/01/07 19:00","price":69.77},{"date":"1397/01/07 19:32","price":69.63},{"date":"1397/01/07 20:00","price":69.47},{"date":"1397/01/07 20:32","price":69.5},{"date":"1397/01/07 21:00","price":69.69},{"date":"1397/01/07 21:32","price":69.58},{"date":"1397/01/07 22:00","price":69.52},{"date":"1397/01/07 22:32","price":69.48},{"date":"1397/01/07 23:00","price":69.43},{"date":"1397/01/07 23:32","price":68.97}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398