کمترین: 
12623
بیشترین: 
12750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12701
زمان: 
1/6 18:30
قیمت دینار بحرین امروز 6 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 6 فروردین 1397 , 12701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 10:10","price":12623},{"date":"1397/01/06 11:00","price":12750},{"date":"1397/01/06 11:30","price":12748},{"date":"1397/01/06 12:10","price":12750},{"date":"1397/01/06 14:00","price":12748},{"date":"1397/01/06 14:20","price":12750},{"date":"1397/01/06 15:40","price":12748},{"date":"1397/01/06 16:00","price":12750},{"date":"1397/01/06 18:30","price":12701}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398