کمترین: 
2.618
بیشترین: 
2.667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.665
زمان: 
1/6 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 2.665 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 03:00","price":2.618},{"date":"1397/01/06 03:32","price":2.623},{"date":"1397/01/06 04:00","price":2.622},{"date":"1397/01/06 04:32","price":2.625},{"date":"1397/01/06 05:00","price":2.627},{"date":"1397/01/06 06:00","price":2.628},{"date":"1397/01/06 07:00","price":2.629},{"date":"1397/01/06 08:00","price":2.628},{"date":"1397/01/06 08:32","price":2.626},{"date":"1397/01/06 10:00","price":2.624},{"date":"1397/01/06 11:00","price":2.627},{"date":"1397/01/06 11:32","price":2.625},{"date":"1397/01/06 12:00","price":2.624},{"date":"1397/01/06 14:00","price":2.625},{"date":"1397/01/06 14:32","price":2.628},{"date":"1397/01/06 15:08","price":2.639},{"date":"1397/01/06 15:32","price":2.632},{"date":"1397/01/06 16:00","price":2.635},{"date":"1397/01/06 16:32","price":2.639},{"date":"1397/01/06 17:00","price":2.635},{"date":"1397/01/06 17:32","price":2.63},{"date":"1397/01/06 18:00","price":2.651},{"date":"1397/01/06 18:32","price":2.656},{"date":"1397/01/06 19:00","price":2.651},{"date":"1397/01/06 19:32","price":2.661},{"date":"1397/01/06 20:00","price":2.659},{"date":"1397/01/06 20:32","price":2.66},{"date":"1397/01/06 21:00","price":2.667},{"date":"1397/01/06 21:32","price":2.665},{"date":"1397/01/06 22:00","price":2.667},{"date":"1397/01/06 22:32","price":2.661},{"date":"1397/01/06 23:00","price":2.656},{"date":"1397/01/06 23:32","price":2.665}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398