کمترین: 
2.0107
بیشترین: 
2.0328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0189
زمان: 
1/6 23:32
قیمت نفت کوره امروز 6 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 2.0189 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 03:00","price":2.0215},{"date":"1397/01/06 03:32","price":2.0226},{"date":"1397/01/06 04:00","price":2.0328},{"date":"1397/01/06 04:32","price":2.0325},{"date":"1397/01/06 05:00","price":2.03},{"date":"1397/01/06 05:32","price":2.0295},{"date":"1397/01/06 06:00","price":2.0256},{"date":"1397/01/06 06:32","price":2.0281},{"date":"1397/01/06 07:00","price":2.0175},{"date":"1397/01/06 07:32","price":2.0162},{"date":"1397/01/06 08:00","price":2.0177},{"date":"1397/01/06 08:32","price":2.0194},{"date":"1397/01/06 09:00","price":2.0168},{"date":"1397/01/06 09:32","price":2.0165},{"date":"1397/01/06 10:00","price":2.0175},{"date":"1397/01/06 10:32","price":2.0148},{"date":"1397/01/06 11:00","price":2.0169},{"date":"1397/01/06 11:32","price":2.0182},{"date":"1397/01/06 12:00","price":2.0148},{"date":"1397/01/06 12:32","price":2.0137},{"date":"1397/01/06 13:00","price":2.0168},{"date":"1397/01/06 13:32","price":2.0188},{"date":"1397/01/06 14:00","price":2.0221},{"date":"1397/01/06 14:32","price":2.0212},{"date":"1397/01/06 15:08","price":2.0224},{"date":"1397/01/06 15:32","price":2.0236},{"date":"1397/01/06 16:00","price":2.0238},{"date":"1397/01/06 16:32","price":2.0269},{"date":"1397/01/06 17:00","price":2.0246},{"date":"1397/01/06 17:32","price":2.0254},{"date":"1397/01/06 18:00","price":2.0194},{"date":"1397/01/06 18:32","price":2.0175},{"date":"1397/01/06 19:00","price":2.0152},{"date":"1397/01/06 19:32","price":2.0156},{"date":"1397/01/06 20:00","price":2.0107},{"date":"1397/01/06 20:32","price":2.0217},{"date":"1397/01/06 21:00","price":2.0168},{"date":"1397/01/06 21:32","price":2.0181},{"date":"1397/01/06 22:00","price":2.0155},{"date":"1397/01/06 22:32","price":2.0143},{"date":"1397/01/06 23:00","price":2.0173},{"date":"1397/01/06 23:32","price":2.0189}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398