کمترین: 
65.17
بیشترین: 
66.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.53
زمان: 
1/6 23:32
قیمت نفت سبک امروز 6 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 فروردین 1397 , 65.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 03:00","price":65.97},{"date":"1397/01/06 03:32","price":65.75},{"date":"1397/01/06 04:00","price":66.17},{"date":"1397/01/06 04:32","price":66.34},{"date":"1397/01/06 05:00","price":66.31},{"date":"1397/01/06 05:32","price":66.3},{"date":"1397/01/06 06:00","price":66.25},{"date":"1397/01/06 06:32","price":66.02},{"date":"1397/01/06 07:00","price":65.58},{"date":"1397/01/06 07:32","price":65.5},{"date":"1397/01/06 08:00","price":65.62},{"date":"1397/01/06 08:32","price":65.66},{"date":"1397/01/06 09:00","price":65.58},{"date":"1397/01/06 09:32","price":65.62},{"date":"1397/01/06 10:00","price":65.61},{"date":"1397/01/06 10:32","price":65.53},{"date":"1397/01/06 11:00","price":65.58},{"date":"1397/01/06 11:32","price":65.61},{"date":"1397/01/06 12:00","price":65.53},{"date":"1397/01/06 12:32","price":65.36},{"date":"1397/01/06 13:00","price":65.44},{"date":"1397/01/06 14:00","price":65.62},{"date":"1397/01/06 14:32","price":65.67},{"date":"1397/01/06 15:08","price":65.64},{"date":"1397/01/06 16:00","price":65.72},{"date":"1397/01/06 16:32","price":65.73},{"date":"1397/01/06 17:00","price":65.75},{"date":"1397/01/06 17:32","price":65.73},{"date":"1397/01/06 18:00","price":65.62},{"date":"1397/01/06 18:32","price":65.69},{"date":"1397/01/06 19:00","price":65.42},{"date":"1397/01/06 19:32","price":65.55},{"date":"1397/01/06 20:00","price":65.17},{"date":"1397/01/06 20:32","price":65.56},{"date":"1397/01/06 21:32","price":65.48},{"date":"1397/01/06 22:00","price":65.44},{"date":"1397/01/06 22:32","price":65.47},{"date":"1397/01/06 23:00","price":65.56},{"date":"1397/01/06 23:32","price":65.53}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398