کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/6 23:56
قیمت dsعنوان امروز 6 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 6 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/06 00:00","price":0},{"date":"1397/01/06 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 11:00","price":0},{"date":"1397/01/06 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 11:10","price":0},{"date":"1397/01/06 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 11:20","price":0},{"date":"1397/01/06 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 11:30","price":0},{"date":"1397/01/06 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 11:40","price":0},{"date":"1397/01/06 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 11:50","price":0},{"date":"1397/01/06 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 12:00","price":0},{"date":"1397/01/06 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 12:10","price":0},{"date":"1397/01/06 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 12:20","price":0},{"date":"1397/01/06 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 12:30","price":0},{"date":"1397/01/06 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 12:40","price":0},{"date":"1397/01/06 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 12:50","price":0},{"date":"1397/01/06 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 13:00","price":0},{"date":"1397/01/06 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 13:10","price":0},{"date":"1397/01/06 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 13:20","price":0},{"date":"1397/01/06 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 13:30","price":0},{"date":"1397/01/06 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 13:40","price":0},{"date":"1397/01/06 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 13:50","price":0},{"date":"1397/01/06 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 14:00","price":0},{"date":"1397/01/06 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 14:10","price":0},{"date":"1397/01/06 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 14:20","price":0},{"date":"1397/01/06 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 14:30","price":0},{"date":"1397/01/06 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 14:40","price":0},{"date":"1397/01/06 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 14:50","price":0},{"date":"1397/01/06 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 15:00","price":0},{"date":"1397/01/06 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 15:10","price":0},{"date":"1397/01/06 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 15:20","price":0},{"date":"1397/01/06 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 15:30","price":0},{"date":"1397/01/06 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 15:40","price":0},{"date":"1397/01/06 15:40","price":0},{"date":"1397/01/06 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 15:50","price":0},{"date":"1397/01/06 15:50","price":0},{"date":"1397/01/06 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 16:00","price":0},{"date":"1397/01/06 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 16:10","price":0},{"date":"1397/01/06 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 16:20","price":0},{"date":"1397/01/06 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 16:30","price":0},{"date":"1397/01/06 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 16:40","price":0},{"date":"1397/01/06 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 16:50","price":0},{"date":"1397/01/06 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 17:00","price":0},{"date":"1397/01/06 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 17:10","price":0},{"date":"1397/01/06 17:10","price":0},{"date":"1397/01/06 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 17:20","price":0},{"date":"1397/01/06 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 17:30","price":0},{"date":"1397/01/06 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 17:40","price":0},{"date":"1397/01/06 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 17:50","price":0},{"date":"1397/01/06 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 18:00","price":0},{"date":"1397/01/06 18:00","price":0},{"date":"1397/01/06 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 18:10","price":0},{"date":"1397/01/06 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 18:20","price":0},{"date":"1397/01/06 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 18:30","price":0},{"date":"1397/01/06 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 18:40","price":0},{"date":"1397/01/06 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 18:50","price":0},{"date":"1397/01/06 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 19:00","price":0},{"date":"1397/01/06 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 19:10","price":0},{"date":"1397/01/06 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 19:20","price":0},{"date":"1397/01/06 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 19:30","price":0},{"date":"1397/01/06 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 19:40","price":0},{"date":"1397/01/06 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 19:50","price":0},{"date":"1397/01/06 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 20:00","price":0},{"date":"1397/01/06 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 20:10","price":0},{"date":"1397/01/06 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 20:20","price":0},{"date":"1397/01/06 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 20:30","price":0},{"date":"1397/01/06 20:30","price":0},{"date":"1397/01/06 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 20:40","price":0},{"date":"1397/01/06 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 20:50","price":0},{"date":"1397/01/06 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 21:00","price":0},{"date":"1397/01/06 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 21:10","price":0},{"date":"1397/01/06 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 21:20","price":0},{"date":"1397/01/06 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 21:30","price":0},{"date":"1397/01/06 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 21:40","price":0},{"date":"1397/01/06 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 21:50","price":0},{"date":"1397/01/06 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 22:00","price":0},{"date":"1397/01/06 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 22:10","price":0},{"date":"1397/01/06 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 22:20","price":0},{"date":"1397/01/06 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 22:30","price":0},{"date":"1397/01/06 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 22:40","price":0},{"date":"1397/01/06 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 22:50","price":0},{"date":"1397/01/06 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 23:00","price":0},{"date":"1397/01/06 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 23:10","price":0},{"date":"1397/01/06 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 23:20","price":0},{"date":"1397/01/06 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 23:30","price":0},{"date":"1397/01/06 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 23:40","price":0},{"date":"1397/01/06 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/01/06 23:50","price":0},{"date":"1397/01/06 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398