کمترین: 
669098
بیشترین: 
694989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694989
زمان: 
1/5 21:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 5 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 694989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 02:25","price":669098},{"date":"1397/01/05 02:30","price":692456},{"date":"1397/01/05 08:40","price":669098},{"date":"1397/01/05 08:45","price":692456},{"date":"1397/01/05 10:05","price":694989},{"date":"1397/01/05 16:25","price":692456},{"date":"1397/01/05 18:20","price":669098},{"date":"1397/01/05 18:25","price":692456},{"date":"1397/01/05 19:30","price":694989},{"date":"1397/01/05 21:40","price":671630},{"date":"1397/01/05 21:45","price":694989}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398