کمترین: 
532.42
بیشترین: 
546.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
535.45
زمان: 
1/5 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 فروردین 1397 , 535.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/05 00:00","price":545.12},{"date":"1397/01/05 00:30","price":546.65},{"date":"1397/01/05 01:30","price":545.3},{"date":"1397/01/05 02:00","price":541.88},{"date":"1397/01/05 02:30","price":539.88},{"date":"1397/01/05 03:00","price":540.87},{"date":"1397/01/05 03:30","price":542.3},{"date":"1397/01/05 04:30","price":542.49},{"date":"1397/01/05 07:30","price":537.48},{"date":"1397/01/05 08:00","price":535.26},{"date":"1397/01/05 08:30","price":538.08},{"date":"1397/01/05 09:00","price":535.93},{"date":"1397/01/05 10:30","price":539.4},{"date":"1397/01/05 11:00","price":538.01},{"date":"1397/01/05 11:30","price":538.62},{"date":"1397/01/05 12:00","price":538.01},{"date":"1397/01/05 12:30","price":534.5},{"date":"1397/01/05 13:00","price":533},{"date":"1397/01/05 13:30","price":539.77},{"date":"1397/01/05 14:00","price":536.09},{"date":"1397/01/05 14:30","price":535.13},{"date":"1397/01/05 15:00","price":534.34},{"date":"1397/01/05 15:30","price":534.1},{"date":"1397/01/05 16:00","price":534.4},{"date":"1397/01/05 16:30","price":532.42},{"date":"1397/01/05 17:00","price":532.54},{"date":"1397/01/05 17:30","price":534.5},{"date":"1397/01/05 18:00","price":536},{"date":"1397/01/05 18:30","price":535},{"date":"1397/01/05 19:30","price":534.79},{"date":"1397/01/05 20:00","price":537.2},{"date":"1397/01/05 20:30","price":534.59},{"date":"1397/01/05 21:00","price":534},{"date":"1397/01/05 21:30","price":535.65},{"date":"1397/01/05 22:00","price":533.97},{"date":"1397/01/05 22:30","price":536.79},{"date":"1397/01/05 23:00","price":533.98},{"date":"1397/01/05 23:30","price":535.45}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398