کمترین: 
70.36
بیشترین: 
70.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.36
زمان: 
1/4 02:00
قیمت نفت برنت امروز 4 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 فروردین 1397 , 70.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/04 00:08","price":70.54},{"date":"1397/01/04 00:32","price":70.45},{"date":"1397/01/04 01:00","price":70.53},{"date":"1397/01/04 01:32","price":70.44},{"date":"1397/01/04 02:00","price":70.36}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398