کمترین: 
1.9888
بیشترین: 
2.0183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0179
زمان: 
1/3 23:32
قیمت نفت کوره امروز 3 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 فروردین 1397 , 2.0179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 00:00","price":1.9912},{"date":"1397/01/03 00:32","price":1.9904},{"date":"1397/01/03 01:00","price":1.9903},{"date":"1397/01/03 01:32","price":1.9888},{"date":"1397/01/03 02:00","price":1.9895},{"date":"1397/01/03 03:00","price":1.9914},{"date":"1397/01/03 03:32","price":1.9895},{"date":"1397/01/03 04:00","price":1.9893},{"date":"1397/01/03 04:32","price":1.9975},{"date":"1397/01/03 05:00","price":2.004},{"date":"1397/01/03 05:32","price":2.0067},{"date":"1397/01/03 06:00","price":2.0111},{"date":"1397/01/03 06:32","price":2.0068},{"date":"1397/01/03 07:00","price":2.0069},{"date":"1397/01/03 07:32","price":2.0036},{"date":"1397/01/03 08:00","price":2.004},{"date":"1397/01/03 08:32","price":2.0037},{"date":"1397/01/03 09:00","price":2.0038},{"date":"1397/01/03 09:32","price":2.0042},{"date":"1397/01/03 10:00","price":2.0037},{"date":"1397/01/03 10:32","price":2.0035},{"date":"1397/01/03 11:00","price":2.0039},{"date":"1397/01/03 11:32","price":2.0034},{"date":"1397/01/03 12:00","price":2.0015},{"date":"1397/01/03 12:32","price":1.9996},{"date":"1397/01/03 13:00","price":1.9961},{"date":"1397/01/03 13:32","price":1.9958},{"date":"1397/01/03 14:00","price":1.9981},{"date":"1397/01/03 14:32","price":1.9939},{"date":"1397/01/03 15:00","price":1.9903},{"date":"1397/01/03 15:32","price":1.989},{"date":"1397/01/03 16:00","price":1.9896},{"date":"1397/01/03 16:32","price":1.9897},{"date":"1397/01/03 17:00","price":1.9991},{"date":"1397/01/03 17:32","price":2.0018},{"date":"1397/01/03 18:00","price":2.0082},{"date":"1397/01/03 18:32","price":2.0183},{"date":"1397/01/03 19:00","price":2.0137},{"date":"1397/01/03 19:32","price":2.017},{"date":"1397/01/03 20:00","price":2.0152},{"date":"1397/01/03 20:32","price":2.0147},{"date":"1397/01/03 21:00","price":2.0118},{"date":"1397/01/03 21:32","price":2.0094},{"date":"1397/01/03 22:00","price":2.0044},{"date":"1397/01/03 22:32","price":2.0084},{"date":"1397/01/03 23:00","price":2.0175},{"date":"1397/01/03 23:32","price":2.0179}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398