کمترین: 
68.83
بیشترین: 
70.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.5
زمان: 
1/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 فروردین 1397 , 70.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/03 00:00","price":68.94},{"date":"1397/01/03 00:32","price":68.89},{"date":"1397/01/03 01:00","price":68.94},{"date":"1397/01/03 01:32","price":68.83},{"date":"1397/01/03 03:00","price":68.86},{"date":"1397/01/03 05:00","price":69.45},{"date":"1397/01/03 05:32","price":69.61},{"date":"1397/01/03 06:00","price":69.88},{"date":"1397/01/03 06:32","price":69.69},{"date":"1397/01/03 07:00","price":69.66},{"date":"1397/01/03 07:32","price":69.52},{"date":"1397/01/03 08:00","price":69.53},{"date":"1397/01/03 08:32","price":69.54},{"date":"1397/01/03 09:00","price":69.56},{"date":"1397/01/03 09:32","price":69.5},{"date":"1397/01/03 10:00","price":69.51},{"date":"1397/01/03 10:32","price":69.53},{"date":"1397/01/03 11:00","price":69.59},{"date":"1397/01/03 11:32","price":69.53},{"date":"1397/01/03 12:00","price":69.55},{"date":"1397/01/03 12:32","price":69.53},{"date":"1397/01/03 13:00","price":69.33},{"date":"1397/01/03 13:32","price":69.17},{"date":"1397/01/03 14:00","price":69.2},{"date":"1397/01/03 14:32","price":69.07},{"date":"1397/01/03 15:00","price":68.97},{"date":"1397/01/03 15:32","price":69.01},{"date":"1397/01/03 16:00","price":69.04},{"date":"1397/01/03 16:32","price":68.98},{"date":"1397/01/03 17:00","price":69.31},{"date":"1397/01/03 17:32","price":69.58},{"date":"1397/01/03 18:00","price":69.57},{"date":"1397/01/03 18:32","price":69.93},{"date":"1397/01/03 19:00","price":69.97},{"date":"1397/01/03 19:32","price":70.06},{"date":"1397/01/03 20:00","price":70.13},{"date":"1397/01/03 20:32","price":70.11},{"date":"1397/01/03 21:00","price":70.03},{"date":"1397/01/03 21:32","price":69.94},{"date":"1397/01/03 22:00","price":69.89},{"date":"1397/01/03 22:32","price":70.03},{"date":"1397/01/03 23:00","price":70.29},{"date":"1397/01/03 23:32","price":70.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398