کمترین: 
1.9922
بیشترین: 
2.0185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0155
زمان: 
1/2 23:32
قیمت بنزین امروز 2 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 فروردین 1397 , 2.0155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 02:00","price":2.0185},{"date":"1397/01/02 03:32","price":2.0165},{"date":"1397/01/02 04:00","price":2.0175},{"date":"1397/01/02 04:32","price":2.0145},{"date":"1397/01/02 06:00","price":2.012},{"date":"1397/01/02 06:32","price":2.0125},{"date":"1397/01/02 07:00","price":2.0135},{"date":"1397/01/02 07:32","price":2.0115},{"date":"1397/01/02 08:00","price":2.012},{"date":"1397/01/02 09:00","price":2.0115},{"date":"1397/01/02 10:00","price":2.012},{"date":"1397/01/02 10:32","price":2.0115},{"date":"1397/01/02 11:32","price":2.0095},{"date":"1397/01/02 12:00","price":2.009},{"date":"1397/01/02 12:32","price":2.008},{"date":"1397/01/02 13:00","price":2.0081},{"date":"1397/01/02 13:32","price":2.0102},{"date":"1397/01/02 14:00","price":2.0016},{"date":"1397/01/02 14:32","price":1.9995},{"date":"1397/01/02 15:00","price":1.9965},{"date":"1397/01/02 15:32","price":2.0002},{"date":"1397/01/02 16:00","price":2.0055},{"date":"1397/01/02 16:32","price":2.0005},{"date":"1397/01/02 17:00","price":1.9965},{"date":"1397/01/02 17:32","price":1.9975},{"date":"1397/01/02 18:00","price":1.9978},{"date":"1397/01/02 18:32","price":1.9922},{"date":"1397/01/02 19:00","price":1.9969},{"date":"1397/01/02 19:32","price":1.994},{"date":"1397/01/02 20:00","price":2.0011},{"date":"1397/01/02 20:32","price":1.9995},{"date":"1397/01/02 21:00","price":2.0053},{"date":"1397/01/02 21:32","price":2.0065},{"date":"1397/01/02 22:00","price":2.0082},{"date":"1397/01/02 22:32","price":2.0078},{"date":"1397/01/02 23:00","price":2.0075},{"date":"1397/01/02 23:32","price":2.0155}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398