کمترین: 
1.9857
بیشترین: 
2.0135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9933
زمان: 
1/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 فروردین 1397 , 1.9933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/02 01:00","price":2.0133},{"date":"1397/01/02 01:32","price":2.013},{"date":"1397/01/02 02:32","price":2.0135},{"date":"1397/01/02 03:00","price":2.0119},{"date":"1397/01/02 03:32","price":2.0122},{"date":"1397/01/02 04:00","price":2.0132},{"date":"1397/01/02 04:32","price":2.0109},{"date":"1397/01/02 05:00","price":2.0105},{"date":"1397/01/02 05:32","price":2.0111},{"date":"1397/01/02 06:00","price":2.0084},{"date":"1397/01/02 06:32","price":2.008},{"date":"1397/01/02 07:00","price":2.0083},{"date":"1397/01/02 07:32","price":2.0077},{"date":"1397/01/02 08:00","price":2.0074},{"date":"1397/01/02 08:32","price":2.0073},{"date":"1397/01/02 09:00","price":2.0077},{"date":"1397/01/02 09:32","price":2.0078},{"date":"1397/01/02 10:00","price":2.0076},{"date":"1397/01/02 10:32","price":2.0059},{"date":"1397/01/02 11:00","price":2.0072},{"date":"1397/01/02 11:32","price":2.0046},{"date":"1397/01/02 12:00","price":2.0044},{"date":"1397/01/02 12:32","price":2.0007},{"date":"1397/01/02 13:00","price":1.9997},{"date":"1397/01/02 13:32","price":1.9993},{"date":"1397/01/02 14:00","price":1.9947},{"date":"1397/01/02 14:32","price":1.9898},{"date":"1397/01/02 15:00","price":1.9875},{"date":"1397/01/02 15:32","price":1.9917},{"date":"1397/01/02 16:00","price":1.9954},{"date":"1397/01/02 16:32","price":1.993},{"date":"1397/01/02 17:00","price":1.9908},{"date":"1397/01/02 17:32","price":1.9857},{"date":"1397/01/02 18:00","price":1.9858},{"date":"1397/01/02 18:32","price":1.9857},{"date":"1397/01/02 19:00","price":1.9908},{"date":"1397/01/02 19:32","price":1.9914},{"date":"1397/01/02 20:00","price":1.9927},{"date":"1397/01/02 20:32","price":1.9955},{"date":"1397/01/02 21:00","price":1.9973},{"date":"1397/01/02 21:32","price":1.9929},{"date":"1397/01/02 22:00","price":1.9943},{"date":"1397/01/02 22:32","price":1.9938},{"date":"1397/01/02 23:00","price":1.9897},{"date":"1397/01/02 23:32","price":1.9933}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398