کمترین: 
1.9685
بیشترین: 
2.0185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0175
زمان: 
1/1 23:32
قیمت بنزین امروز 1 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 فروردین 1397 , 2.0175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 00:00","price":1.9685},{"date":"1397/01/01 00:32","price":1.973},{"date":"1397/01/01 01:00","price":1.9725},{"date":"1397/01/01 02:00","price":1.9735},{"date":"1397/01/01 02:32","price":1.973},{"date":"1397/01/01 03:00","price":1.9725},{"date":"1397/01/01 04:00","price":1.975},{"date":"1397/01/01 04:32","price":1.974},{"date":"1397/01/01 05:00","price":1.9755},{"date":"1397/01/01 05:32","price":1.975},{"date":"1397/01/01 06:00","price":1.9745},{"date":"1397/01/01 06:32","price":1.9725},{"date":"1397/01/01 07:00","price":1.9715},{"date":"1397/01/01 07:32","price":1.973},{"date":"1397/01/01 08:00","price":1.971},{"date":"1397/01/01 09:00","price":1.9715},{"date":"1397/01/01 09:32","price":1.9695},{"date":"1397/01/01 10:00","price":1.9685},{"date":"1397/01/01 10:32","price":1.971},{"date":"1397/01/01 11:00","price":1.9685},{"date":"1397/01/01 12:00","price":1.9695},{"date":"1397/01/01 12:32","price":1.9705},{"date":"1397/01/01 13:00","price":1.9726},{"date":"1397/01/01 13:32","price":1.9725},{"date":"1397/01/01 14:00","price":1.9755},{"date":"1397/01/01 14:32","price":1.9783},{"date":"1397/01/01 15:00","price":1.9802},{"date":"1397/01/01 15:32","price":1.9816},{"date":"1397/01/01 16:00","price":1.9795},{"date":"1397/01/01 16:32","price":1.9835},{"date":"1397/01/01 17:00","price":1.988},{"date":"1397/01/01 17:32","price":1.9955},{"date":"1397/01/01 18:00","price":1.9905},{"date":"1397/01/01 18:32","price":2.008},{"date":"1397/01/01 19:00","price":2.0038},{"date":"1397/01/01 19:32","price":2.0072},{"date":"1397/01/01 20:00","price":2.0085},{"date":"1397/01/01 20:32","price":2.006},{"date":"1397/01/01 21:00","price":2.0063},{"date":"1397/01/01 21:32","price":2.0075},{"date":"1397/01/01 22:00","price":2.0124},{"date":"1397/01/01 22:32","price":2.015},{"date":"1397/01/01 23:00","price":2.0185},{"date":"1397/01/01 23:32","price":2.0175}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398