کمترین: 
594.63
بیشترین: 
614.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.88
زمان: 
1/1 23:32
قیمت گازوئیل امروز 1 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 فروردین 1397 , 613.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 00:00","price":594.63},{"date":"1397/01/01 00:32","price":596.13},{"date":"1397/01/01 01:00","price":595.63},{"date":"1397/01/01 01:32","price":596.13},{"date":"1397/01/01 02:00","price":596},{"date":"1397/01/01 05:00","price":596.5},{"date":"1397/01/01 05:32","price":596.63},{"date":"1397/01/01 06:32","price":595.88},{"date":"1397/01/01 07:00","price":595.63},{"date":"1397/01/01 07:32","price":595.88},{"date":"1397/01/01 08:00","price":595.25},{"date":"1397/01/01 08:32","price":595.38},{"date":"1397/01/01 09:00","price":595.63},{"date":"1397/01/01 09:32","price":595.38},{"date":"1397/01/01 10:00","price":595.13},{"date":"1397/01/01 10:32","price":595.88},{"date":"1397/01/01 11:00","price":595.13},{"date":"1397/01/01 11:32","price":595.38},{"date":"1397/01/01 12:32","price":597.13},{"date":"1397/01/01 13:00","price":597.88},{"date":"1397/01/01 13:32","price":598.13},{"date":"1397/01/01 14:00","price":599.38},{"date":"1397/01/01 14:32","price":600.38},{"date":"1397/01/01 15:00","price":601.63},{"date":"1397/01/01 15:32","price":602.13},{"date":"1397/01/01 16:00","price":600.88},{"date":"1397/01/01 16:32","price":601.13},{"date":"1397/01/01 17:00","price":602.38},{"date":"1397/01/01 17:32","price":603.88},{"date":"1397/01/01 18:00","price":602.38},{"date":"1397/01/01 18:32","price":607.63},{"date":"1397/01/01 19:00","price":608.38},{"date":"1397/01/01 19:32","price":610.38},{"date":"1397/01/01 20:00","price":611.13},{"date":"1397/01/01 20:32","price":609.13},{"date":"1397/01/01 21:00","price":608.88},{"date":"1397/01/01 21:32","price":609.13},{"date":"1397/01/01 22:00","price":611.63},{"date":"1397/01/01 22:32","price":613.13},{"date":"1397/01/01 23:00","price":614.13},{"date":"1397/01/01 23:32","price":613.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398