کمترین: 
67.36
بیشترین: 
69.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.78
زمان: 
1/1 23:32
قیمت نفت برنت امروز 1 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 فروردین 1397 , 69.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/01 00:00","price":67.36},{"date":"1397/01/01 00:32","price":67.59},{"date":"1397/01/01 01:00","price":67.55},{"date":"1397/01/01 01:32","price":67.61},{"date":"1397/01/01 02:00","price":67.59},{"date":"1397/01/01 04:00","price":67.67},{"date":"1397/01/01 04:32","price":67.65},{"date":"1397/01/01 05:00","price":67.69},{"date":"1397/01/01 05:32","price":67.73},{"date":"1397/01/01 06:32","price":67.62},{"date":"1397/01/01 07:00","price":67.58},{"date":"1397/01/01 07:32","price":67.61},{"date":"1397/01/01 08:00","price":67.55},{"date":"1397/01/01 08:32","price":67.53},{"date":"1397/01/01 09:00","price":67.56},{"date":"1397/01/01 09:32","price":67.53},{"date":"1397/01/01 10:00","price":67.5},{"date":"1397/01/01 10:32","price":67.61},{"date":"1397/01/01 11:00","price":67.52},{"date":"1397/01/01 12:00","price":67.53},{"date":"1397/01/01 12:32","price":67.56},{"date":"1397/01/01 13:00","price":67.7},{"date":"1397/01/01 13:32","price":67.75},{"date":"1397/01/01 14:00","price":67.94},{"date":"1397/01/01 14:32","price":68.12},{"date":"1397/01/01 15:32","price":68.19},{"date":"1397/01/01 16:00","price":68.11},{"date":"1397/01/01 16:32","price":68.16},{"date":"1397/01/01 17:00","price":68.28},{"date":"1397/01/01 17:32","price":68.5},{"date":"1397/01/01 18:00","price":68.27},{"date":"1397/01/01 18:32","price":68.92},{"date":"1397/01/01 19:00","price":69},{"date":"1397/01/01 19:32","price":69.2},{"date":"1397/01/01 20:00","price":69.33},{"date":"1397/01/01 20:32","price":69.11},{"date":"1397/01/01 21:00","price":69.08},{"date":"1397/01/01 21:32","price":69.17},{"date":"1397/01/01 22:00","price":69.37},{"date":"1397/01/01 22:32","price":69.61},{"date":"1397/01/01 23:00","price":69.76},{"date":"1397/01/01 23:32","price":69.78}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398