کمترین: 
1.9285
بیشترین: 
1.968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9675
زمان: 
12/29 23:00
قیمت بنزین امروز 29 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 29 اسفند 1396 , 1.9675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/29 00:00","price":1.9285},{"date":"1396/12/29 00:32","price":1.9295},{"date":"1396/12/29 01:00","price":1.929},{"date":"1396/12/29 03:00","price":1.9295},{"date":"1396/12/29 04:00","price":1.93},{"date":"1396/12/29 04:32","price":1.9295},{"date":"1396/12/29 05:08","price":1.9305},{"date":"1396/12/29 05:32","price":1.9315},{"date":"1396/12/29 06:00","price":1.9305},{"date":"1396/12/29 07:32","price":1.9313},{"date":"1396/12/29 08:00","price":1.9315},{"date":"1396/12/29 08:32","price":1.9325},{"date":"1396/12/29 09:00","price":1.9335},{"date":"1396/12/29 09:32","price":1.942},{"date":"1396/12/29 10:00","price":1.9405},{"date":"1396/12/29 11:32","price":1.9395},{"date":"1396/12/29 12:00","price":1.9415},{"date":"1396/12/29 12:32","price":1.9365},{"date":"1396/12/29 13:00","price":1.9345},{"date":"1396/12/29 13:32","price":1.9365},{"date":"1396/12/29 14:32","price":1.9385},{"date":"1396/12/29 15:00","price":1.9465},{"date":"1396/12/29 15:32","price":1.9475},{"date":"1396/12/29 16:00","price":1.9515},{"date":"1396/12/29 16:32","price":1.955},{"date":"1396/12/29 17:00","price":1.9585},{"date":"1396/12/29 18:00","price":1.9635},{"date":"1396/12/29 18:32","price":1.9674},{"date":"1396/12/29 21:00","price":1.9625},{"date":"1396/12/29 21:32","price":1.964},{"date":"1396/12/29 22:00","price":1.968},{"date":"1396/12/29 22:32","price":1.9665},{"date":"1396/12/29 23:00","price":1.9675}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398