کمترین: 
659550
بیشترین: 
664000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
663750
زمان: 
12/28 23:10
قیمت آبشده نقدی امروز 28 اسفند 1396
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 663750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 11:50","price":659550},{"date":"1396/12/28 11:55","price":660000},{"date":"1396/12/28 12:05","price":659850},{"date":"1396/12/28 12:10","price":659750},{"date":"1396/12/28 12:35","price":659800},{"date":"1396/12/28 12:40","price":659750},{"date":"1396/12/28 13:05","price":660750},{"date":"1396/12/28 13:20","price":661200},{"date":"1396/12/28 13:30","price":661700},{"date":"1396/12/28 13:35","price":662000},{"date":"1396/12/28 13:40","price":662100},{"date":"1396/12/28 13:50","price":662450},{"date":"1396/12/28 14:10","price":662950},{"date":"1396/12/28 14:15","price":662700},{"date":"1396/12/28 14:20","price":662650},{"date":"1396/12/28 14:25","price":662400},{"date":"1396/12/28 14:30","price":662350},{"date":"1396/12/28 14:35","price":662000},{"date":"1396/12/28 14:45","price":661850},{"date":"1396/12/28 14:50","price":661650},{"date":"1396/12/28 15:00","price":661500},{"date":"1396/12/28 15:10","price":661450},{"date":"1396/12/28 15:40","price":661400},{"date":"1396/12/28 16:05","price":662050},{"date":"1396/12/28 16:10","price":661950},{"date":"1396/12/28 16:50","price":662100},{"date":"1396/12/28 17:10","price":663100},{"date":"1396/12/28 17:30","price":663250},{"date":"1396/12/28 17:35","price":663500},{"date":"1396/12/28 18:30","price":661750},{"date":"1396/12/28 18:35","price":663500},{"date":"1396/12/28 19:50","price":664000},{"date":"1396/12/28 23:10","price":663750}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398