پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
711919
بیشترین: 
715800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714260
زمان: 
12/28 23:50
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 28 اسفند 1396
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 714260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 10:45","price":715800},{"date":"1396/12/28 10:50","price":713085},{"date":"1396/12/28 10:55","price":711919},{"date":"1396/12/28 12:10","price":714569},{"date":"1396/12/28 12:35","price":713686},{"date":"1396/12/28 13:35","price":713951},{"date":"1396/12/28 13:40","price":714172},{"date":"1396/12/28 13:45","price":714127},{"date":"1396/12/28 13:50","price":714216},{"date":"1396/12/28 14:00","price":714172},{"date":"1396/12/28 14:05","price":714039},{"date":"1396/12/28 14:10","price":713951},{"date":"1396/12/28 14:15","price":714127},{"date":"1396/12/28 14:55","price":713686},{"date":"1396/12/28 15:45","price":713818},{"date":"1396/12/28 15:50","price":714172},{"date":"1396/12/28 15:55","price":714083},{"date":"1396/12/28 16:00","price":713907},{"date":"1396/12/28 16:05","price":713863},{"date":"1396/12/28 16:10","price":713730},{"date":"1396/12/28 16:15","price":713818},{"date":"1396/12/28 16:20","price":713642},{"date":"1396/12/28 16:25","price":713863},{"date":"1396/12/28 16:30","price":714083},{"date":"1396/12/28 16:35","price":713951},{"date":"1396/12/28 16:40","price":713818},{"date":"1396/12/28 16:50","price":714039},{"date":"1396/12/28 17:00","price":714083},{"date":"1396/12/28 17:10","price":713244},{"date":"1396/12/28 18:05","price":713068},{"date":"1396/12/28 18:10","price":713200},{"date":"1396/12/28 18:20","price":713112},{"date":"1396/12/28 18:25","price":713156},{"date":"1396/12/28 18:30","price":713068},{"date":"1396/12/28 18:35","price":713112},{"date":"1396/12/28 18:40","price":713023},{"date":"1396/12/28 18:45","price":713068},{"date":"1396/12/28 18:50","price":713288},{"date":"1396/12/28 18:55","price":713465},{"date":"1396/12/28 19:05","price":713288},{"date":"1396/12/28 19:10","price":713951},{"date":"1396/12/28 19:15","price":714127},{"date":"1396/12/28 19:20","price":714569},{"date":"1396/12/28 19:25","price":714702},{"date":"1396/12/28 19:30","price":714746},{"date":"1396/12/28 19:35","price":714878},{"date":"1396/12/28 19:45","price":714922},{"date":"1396/12/28 19:50","price":714834},{"date":"1396/12/28 19:55","price":714657},{"date":"1396/12/28 20:15","price":714702},{"date":"1396/12/28 20:25","price":714613},{"date":"1396/12/28 20:30","price":714525},{"date":"1396/12/28 20:35","price":714569},{"date":"1396/12/28 20:40","price":714746},{"date":"1396/12/28 20:45","price":714613},{"date":"1396/12/28 20:50","price":714525},{"date":"1396/12/28 20:55","price":714613},{"date":"1396/12/28 21:00","price":714657},{"date":"1396/12/28 21:05","price":714481},{"date":"1396/12/28 21:10","price":714525},{"date":"1396/12/28 21:15","price":714481},{"date":"1396/12/28 21:20","price":714657},{"date":"1396/12/28 21:25","price":714613},{"date":"1396/12/28 21:30","price":714657},{"date":"1396/12/28 21:35","price":714569},{"date":"1396/12/28 21:40","price":714392},{"date":"1396/12/28 21:45","price":714437},{"date":"1396/12/28 21:50","price":714392},{"date":"1396/12/28 21:55","price":714481},{"date":"1396/12/28 22:00","price":714525},{"date":"1396/12/28 22:10","price":714613},{"date":"1396/12/28 22:15","price":714657},{"date":"1396/12/28 22:25","price":714746},{"date":"1396/12/28 22:30","price":714569},{"date":"1396/12/28 22:40","price":714481},{"date":"1396/12/28 22:55","price":714348},{"date":"1396/12/28 23:00","price":714260},{"date":"1396/12/28 23:05","price":714348},{"date":"1396/12/28 23:15","price":714260},{"date":"1396/12/28 23:40","price":714216},{"date":"1396/12/28 23:45","price":714172},{"date":"1396/12/28 23:50","price":714260}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398