کمترین: 
1.8974
بیشترین: 
1.9232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9131
زمان: 
12/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 1.9131 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 02:00","price":1.9097},{"date":"1396/12/28 02:32","price":1.9087},{"date":"1396/12/28 03:00","price":1.9072},{"date":"1396/12/28 03:32","price":1.9065},{"date":"1396/12/28 04:00","price":1.9078},{"date":"1396/12/28 04:32","price":1.9074},{"date":"1396/12/28 05:00","price":1.9044},{"date":"1396/12/28 05:32","price":1.9055},{"date":"1396/12/28 06:00","price":1.9066},{"date":"1396/12/28 06:32","price":1.9058},{"date":"1396/12/28 07:00","price":1.9059},{"date":"1396/12/28 07:32","price":1.9055},{"date":"1396/12/28 08:00","price":1.9053},{"date":"1396/12/28 08:32","price":1.9047},{"date":"1396/12/28 09:00","price":1.9057},{"date":"1396/12/28 09:32","price":1.9073},{"date":"1396/12/28 10:00","price":1.9078},{"date":"1396/12/28 10:32","price":1.9096},{"date":"1396/12/28 11:00","price":1.9094},{"date":"1396/12/28 11:32","price":1.9077},{"date":"1396/12/28 12:08","price":1.9046},{"date":"1396/12/28 12:32","price":1.9048},{"date":"1396/12/28 13:00","price":1.9053},{"date":"1396/12/28 13:32","price":1.9068},{"date":"1396/12/28 14:00","price":1.9094},{"date":"1396/12/28 14:32","price":1.9107},{"date":"1396/12/28 15:00","price":1.9112},{"date":"1396/12/28 15:32","price":1.9135},{"date":"1396/12/28 16:00","price":1.9167},{"date":"1396/12/28 16:32","price":1.9232},{"date":"1396/12/28 17:00","price":1.9202},{"date":"1396/12/28 17:32","price":1.9177},{"date":"1396/12/28 18:00","price":1.9129},{"date":"1396/12/28 18:32","price":1.8974},{"date":"1396/12/28 19:00","price":1.9072},{"date":"1396/12/28 19:32","price":1.9127},{"date":"1396/12/28 20:00","price":1.9177},{"date":"1396/12/28 20:32","price":1.9161},{"date":"1396/12/28 21:00","price":1.9135},{"date":"1396/12/28 21:32","price":1.9174},{"date":"1396/12/28 22:00","price":1.9089},{"date":"1396/12/28 22:32","price":1.9124},{"date":"1396/12/28 23:00","price":1.9137},{"date":"1396/12/28 23:32","price":1.9131}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398