کمترین: 
658342
بیشترین: 
669211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
668003
زمان: 
12/28 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 اسفند 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 668003 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398