پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4
بیشترین: 
1610000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
669957
زمان: 
12/28 05:25
قیمت تمام سکه امروز پایین امروز 28 اسفند 1396
قیمت تمام سکه تاریخ پاییندر تاریخ 28 اسفند 1396 , 669957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 01:20","price":131.3},{"date":"1396/12/28 01:20","price":3769.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":4819},{"date":"1396/12/28 01:20","price":4634.5},{"date":"1396/12/28 01:20","price":203036},{"date":"1396/12/28 01:20","price":5256.5},{"date":"1396/12/28 01:20","price":691800},{"date":"1396/12/28 01:20","price":1026.3},{"date":"1396/12/28 01:20","price":652300},{"date":"1396/12/28 01:20","price":961.4},{"date":"1396/12/28 01:20","price":659850},{"date":"1396/12/28 01:20","price":595.4},{"date":"1396/12/28 01:20","price":661307},{"date":"1396/12/28 01:20","price":3557.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":671050},{"date":"1396/12/28 01:20","price":2878.3},{"date":"1396/12/28 01:20","price":545850},{"date":"1396/12/28 01:20","price":2908.4},{"date":"1396/12/28 01:20","price":3958.4},{"date":"1396/12/28 01:20","price":54.6},{"date":"1396/12/28 01:20","price":459.5},{"date":"1396/12/28 01:20","price":623.2},{"date":"1396/12/28 01:20","price":488.9},{"date":"1396/12/28 01:20","price":12538.3},{"date":"1396/12/28 01:20","price":1005.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":1035.5},{"date":"1396/12/28 01:20","price":9802.5},{"date":"1396/12/28 01:20","price":318.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":10024.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":7.4},{"date":"1396/12/28 01:20","price":58},{"date":"1396/12/28 01:20","price":3408.8},{"date":"1396/12/28 01:20","price":2860.5},{"date":"1396/12/28 01:20","price":480.6},{"date":"1396/12/28 01:20","price":964.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":12062.8},{"date":"1396/12/28 01:20","price":65.6},{"date":"1396/12/28 01:20","price":2217.1},{"date":"1396/12/28 01:20","price":784.7},{"date":"1396/12/28 01:24","price":1578000},{"date":"1396/12/28 01:24","price":1610000},{"date":"1396/12/28 01:24","price":785000},{"date":"1396/12/28 01:24","price":500000},{"date":"1396/12/28 01:24","price":338000},{"date":"1396/12/28 01:25","price":131.3},{"date":"1396/12/28 01:25","price":659500},{"date":"1396/12/28 01:25","price":152279},{"date":"1396/12/28 01:25","price":203036},{"date":"1396/12/28 01:25","price":691800},{"date":"1396/12/28 01:25","price":652300},{"date":"1396/12/28 01:25","price":659850},{"date":"1396/12/28 01:25","price":661307},{"date":"1396/12/28 01:25","price":671050},{"date":"1396/12/28 01:25","price":545850},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4819},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4810},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4883},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4770},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4906},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4826},{"date":"1396/12/28 01:30","price":5853},{"date":"1396/12/28 01:30","price":6847},{"date":"1396/12/28 01:30","price":1350},{"date":"1396/12/28 01:30","price":1311},{"date":"1396/12/28 01:30","price":802},{"date":"1396/12/28 01:30","price":400},{"date":"1396/12/28 01:30","price":3847},{"date":"1396/12/28 01:30","price":3880},{"date":"1396/12/28 01:30","price":3750},{"date":"1396/12/28 01:30","price":5240},{"date":"1396/12/28 01:30","price":71},{"date":"1396/12/28 01:30","price":600},{"date":"1396/12/28 01:30","price":15800},{"date":"1396/12/28 01:30","price":1270},{"date":"1396/12/28 01:30","price":1300},{"date":"1396/12/28 01:30","price":12350},{"date":"1396/12/28 01:30","price":4},{"date":"1396/12/28 01:30","price":12748},{"date":"1396/12/28 01:30","price":12},{"date":"1396/12/28 01:30","price":800},{"date":"1396/12/28 01:30","price":625},{"date":"1396/12/28 01:30","price":84},{"date":"1396/12/28 01:30","price":46},{"date":"1396/12/28 01:30","price":3900},{"date":"1396/12/28 01:30","price":640},{"date":"1396/12/28 01:30","price":1328},{"date":"1396/12/28 01:30","price":166},{"date":"1396/12/28 01:30","price":89},{"date":"1396/12/28 01:30","price":2970},{"date":"1396/12/28 01:30","price":11},{"date":"1396/12/28 02:05","price":661549},{"date":"1396/12/28 02:05","price":671296},{"date":"1396/12/28 02:10","price":661549},{"date":"1396/12/28 02:10","price":671296},{"date":"1396/12/28 02:15","price":661488},{"date":"1396/12/28 02:15","price":671234},{"date":"1396/12/28 02:20","price":661488},{"date":"1396/12/28 02:20","price":671234},{"date":"1396/12/28 02:25","price":661337},{"date":"1396/12/28 02:25","price":671081},{"date":"1396/12/28 02:35","price":661005},{"date":"1396/12/28 02:35","price":670744},{"date":"1396/12/28 02:55","price":661217},{"date":"1396/12/28 02:55","price":670958},{"date":"1396/12/28 03:45","price":660386},{"date":"1396/12/28 03:45","price":670116},{"date":"1396/12/28 03:50","price":660210},{"date":"1396/12/28 03:50","price":669937},{"date":"1396/12/28 04:05","price":660295},{"date":"1396/12/28 04:05","price":670024},{"date":"1396/12/28 04:10","price":660356},{"date":"1396/12/28 04:10","price":670085},{"date":"1396/12/28 04:40","price":659898},{"date":"1396/12/28 04:40","price":669620},{"date":"1396/12/28 04:55","price":659701},{"date":"1396/12/28 04:55","price":669421},{"date":"1396/12/28 05:10","price":660029},{"date":"1396/12/28 05:10","price":669753},{"date":"1396/12/28 05:15","price":659953},{"date":"1396/12/28 05:15","price":669676},{"date":"1396/12/28 05:25","price":660230},{"date":"1396/12/28 05:25","price":669957}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398