کمترین: 
68780
بیشترین: 
691800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
691800
زمان: 
12/27 21:35
قیمت طلای متفرقه امروز 27 اسفند 1396
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 691800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 10:25","price":68780},{"date":"1396/12/27 11:35","price":68810},{"date":"1396/12/27 11:50","price":68880},{"date":"1396/12/27 11:55","price":68930},{"date":"1396/12/27 12:00","price":68960},{"date":"1396/12/27 12:05","price":68910},{"date":"1396/12/27 12:20","price":68900},{"date":"1396/12/27 12:35","price":68930},{"date":"1396/12/27 12:40","price":69040},{"date":"1396/12/27 12:45","price":69010},{"date":"1396/12/27 12:55","price":69060},{"date":"1396/12/27 13:15","price":69110},{"date":"1396/12/27 13:20","price":69150},{"date":"1396/12/27 13:25","price":69170},{"date":"1396/12/27 13:30","price":69190},{"date":"1396/12/27 13:35","price":69250},{"date":"1396/12/27 13:40","price":69330},{"date":"1396/12/27 13:45","price":69430},{"date":"1396/12/27 13:50","price":69510},{"date":"1396/12/27 13:55","price":69430},{"date":"1396/12/27 14:05","price":69560},{"date":"1396/12/27 14:10","price":69570},{"date":"1396/12/27 14:25","price":69590},{"date":"1396/12/27 14:35","price":69630},{"date":"1396/12/27 16:05","price":69140},{"date":"1396/12/27 16:40","price":69100},{"date":"1396/12/27 17:50","price":69170},{"date":"1396/12/27 19:00","price":69180},{"date":"1396/12/27 21:35","price":691800}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398