کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/27 23:56
قیمت dsعنوان امروز 27 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 27 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 00:00","price":0},{"date":"1396/12/27 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 16:00","price":0},{"date":"1396/12/27 16:00","price":0},{"date":"1396/12/27 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 16:10","price":0},{"date":"1396/12/27 16:10","price":0},{"date":"1396/12/27 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 16:20","price":0},{"date":"1396/12/27 16:20","price":0},{"date":"1396/12/27 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 16:30","price":0},{"date":"1396/12/27 16:30","price":0},{"date":"1396/12/27 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 16:40","price":0},{"date":"1396/12/27 16:40","price":0},{"date":"1396/12/27 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 16:50","price":0},{"date":"1396/12/27 16:50","price":0},{"date":"1396/12/27 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 17:00","price":0},{"date":"1396/12/27 17:00","price":0},{"date":"1396/12/27 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 17:10","price":0},{"date":"1396/12/27 17:10","price":0},{"date":"1396/12/27 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 17:20","price":0},{"date":"1396/12/27 17:20","price":0},{"date":"1396/12/27 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 17:30","price":0},{"date":"1396/12/27 17:30","price":0},{"date":"1396/12/27 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 17:40","price":0},{"date":"1396/12/27 17:40","price":0},{"date":"1396/12/27 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 17:50","price":0},{"date":"1396/12/27 17:50","price":0},{"date":"1396/12/27 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 18:00","price":0},{"date":"1396/12/27 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 18:10","price":0},{"date":"1396/12/27 18:10","price":0},{"date":"1396/12/27 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 18:20","price":0},{"date":"1396/12/27 18:20","price":0},{"date":"1396/12/27 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 18:30","price":0},{"date":"1396/12/27 18:30","price":0},{"date":"1396/12/27 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 18:40","price":0},{"date":"1396/12/27 18:40","price":0},{"date":"1396/12/27 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 18:50","price":0},{"date":"1396/12/27 18:50","price":0},{"date":"1396/12/27 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 19:00","price":0},{"date":"1396/12/27 19:00","price":0},{"date":"1396/12/27 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 19:10","price":0},{"date":"1396/12/27 19:10","price":0},{"date":"1396/12/27 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 19:20","price":0},{"date":"1396/12/27 19:20","price":0},{"date":"1396/12/27 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 19:30","price":0},{"date":"1396/12/27 19:30","price":0},{"date":"1396/12/27 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 19:40","price":0},{"date":"1396/12/27 19:40","price":0},{"date":"1396/12/27 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 19:50","price":0},{"date":"1396/12/27 19:50","price":0},{"date":"1396/12/27 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 20:00","price":0},{"date":"1396/12/27 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 20:10","price":0},{"date":"1396/12/27 20:10","price":0},{"date":"1396/12/27 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 20:20","price":0},{"date":"1396/12/27 20:20","price":0},{"date":"1396/12/27 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 20:30","price":0},{"date":"1396/12/27 20:30","price":0},{"date":"1396/12/27 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 20:40","price":0},{"date":"1396/12/27 20:40","price":0},{"date":"1396/12/27 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 20:50","price":0},{"date":"1396/12/27 20:50","price":0},{"date":"1396/12/27 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 21:00","price":0},{"date":"1396/12/27 21:00","price":0},{"date":"1396/12/27 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 21:10","price":0},{"date":"1396/12/27 21:10","price":0},{"date":"1396/12/27 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 21:20","price":0},{"date":"1396/12/27 21:20","price":0},{"date":"1396/12/27 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 21:30","price":0},{"date":"1396/12/27 21:30","price":0},{"date":"1396/12/27 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 21:40","price":0},{"date":"1396/12/27 21:40","price":0},{"date":"1396/12/27 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 21:50","price":0},{"date":"1396/12/27 21:50","price":0},{"date":"1396/12/27 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 22:00","price":0},{"date":"1396/12/27 22:00","price":0},{"date":"1396/12/27 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 22:20","price":0},{"date":"1396/12/27 22:20","price":0},{"date":"1396/12/27 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 22:30","price":0},{"date":"1396/12/27 22:30","price":0},{"date":"1396/12/27 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 22:40","price":0},{"date":"1396/12/27 22:40","price":0},{"date":"1396/12/27 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 22:50","price":0},{"date":"1396/12/27 22:50","price":0},{"date":"1396/12/27 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 23:00","price":0},{"date":"1396/12/27 23:00","price":0},{"date":"1396/12/27 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 23:10","price":0},{"date":"1396/12/27 23:10","price":0},{"date":"1396/12/27 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 23:20","price":0},{"date":"1396/12/27 23:20","price":0},{"date":"1396/12/27 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 23:30","price":0},{"date":"1396/12/27 23:30","price":0},{"date":"1396/12/27 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 23:40","price":0},{"date":"1396/12/27 23:40","price":0},{"date":"1396/12/27 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/27 23:50","price":0},{"date":"1396/12/27 23:50","price":0},{"date":"1396/12/27 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398