کمترین: 
6847
بیشترین: 
6897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6847
زمان: 
12/26 16:50
قیمت پوند امروز 26 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 اسفند 1396 , 6847 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 10:40","price":6897},{"date":"1396/12/26 12:20","price":6880},{"date":"1396/12/26 16:50","price":6847}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398