کمترین: 
1.9103
بیشترین: 
1.9107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9103
زمان: 
12/26 01:00
قیمت نفت کوره امروز 26 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 1.9103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 00:32","price":1.9107},{"date":"1396/12/26 01:00","price":1.9103}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398