کمترین: 
568.48
بیشترین: 
625.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
568.48
زمان: 
12/26 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 568.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 00:30","price":625.82},{"date":"1396/12/26 01:00","price":621.03},{"date":"1396/12/26 01:30","price":624.09},{"date":"1396/12/26 02:00","price":624.03},{"date":"1396/12/26 02:30","price":623.95},{"date":"1396/12/26 03:00","price":622.72},{"date":"1396/12/26 03:30","price":616.48},{"date":"1396/12/26 06:00","price":610.35},{"date":"1396/12/26 06:30","price":614.02},{"date":"1396/12/26 09:00","price":615},{"date":"1396/12/26 09:30","price":613.3},{"date":"1396/12/26 10:00","price":613.45},{"date":"1396/12/26 10:30","price":612.85},{"date":"1396/12/26 11:00","price":614.4},{"date":"1396/12/26 11:30","price":617.58},{"date":"1396/12/26 12:00","price":615.54},{"date":"1396/12/26 12:30","price":611.71},{"date":"1396/12/26 13:00","price":621.46},{"date":"1396/12/26 13:30","price":621.32},{"date":"1396/12/26 14:00","price":620},{"date":"1396/12/26 14:30","price":612.67},{"date":"1396/12/26 15:00","price":617.35},{"date":"1396/12/26 15:30","price":620},{"date":"1396/12/26 16:00","price":616.7},{"date":"1396/12/26 16:30","price":608},{"date":"1396/12/26 17:00","price":606.18},{"date":"1396/12/26 17:30","price":604},{"date":"1396/12/26 18:00","price":599.3},{"date":"1396/12/26 18:30","price":605.1},{"date":"1396/12/26 19:00","price":598.29},{"date":"1396/12/26 19:30","price":592.8},{"date":"1396/12/26 20:00","price":591},{"date":"1396/12/26 20:30","price":591.89},{"date":"1396/12/26 21:00","price":588.98},{"date":"1396/12/26 21:30","price":590},{"date":"1396/12/26 22:00","price":586.32},{"date":"1396/12/26 22:30","price":586.61},{"date":"1396/12/26 23:00","price":573},{"date":"1396/12/26 23:30","price":568.48}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398