کمترین: 
0
بیشترین: 
5271.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5271.3
زمان: 
12/25 14:00
قیمت پوند امروز 25 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 اسفند 1396 , 5271.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":5271.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398