کمترین: 
659400
بیشترین: 
659800
قیمت تقلبی: 
659800
زمان: 
12/25 15:25
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 659800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:35","price":659400},{"date":"1396/12/25 15:25","price":659800}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398