کمترین: 
2.675
بیشترین: 
2.699
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.694
زمان: 
12/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 2.694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 02:00","price":2.684},{"date":"1396/12/25 02:32","price":2.687},{"date":"1396/12/25 03:00","price":2.686},{"date":"1396/12/25 03:32","price":2.684},{"date":"1396/12/25 04:00","price":2.683},{"date":"1396/12/25 06:32","price":2.684},{"date":"1396/12/25 07:00","price":2.683},{"date":"1396/12/25 08:32","price":2.679},{"date":"1396/12/25 09:32","price":2.684},{"date":"1396/12/25 10:32","price":2.686},{"date":"1396/12/25 11:00","price":2.685},{"date":"1396/12/25 12:00","price":2.684},{"date":"1396/12/25 13:00","price":2.679},{"date":"1396/12/25 13:32","price":2.678},{"date":"1396/12/25 14:00","price":2.675},{"date":"1396/12/25 14:32","price":2.681},{"date":"1396/12/25 15:00","price":2.688},{"date":"1396/12/25 15:32","price":2.683},{"date":"1396/12/25 16:32","price":2.675},{"date":"1396/12/25 18:00","price":2.678},{"date":"1396/12/25 18:32","price":2.68},{"date":"1396/12/25 19:32","price":2.675},{"date":"1396/12/25 20:00","price":2.676},{"date":"1396/12/25 20:32","price":2.678},{"date":"1396/12/25 21:00","price":2.679},{"date":"1396/12/25 21:32","price":2.686},{"date":"1396/12/25 22:00","price":2.688},{"date":"1396/12/25 22:32","price":2.696},{"date":"1396/12/25 23:00","price":2.699},{"date":"1396/12/25 23:32","price":2.694}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398