کمترین: 
574.13
بیشترین: 
582.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
581.38
زمان: 
12/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 581.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 01:00","price":575},{"date":"1396/12/25 02:00","price":575.13},{"date":"1396/12/25 05:00","price":574.63},{"date":"1396/12/25 05:32","price":575.13},{"date":"1396/12/25 08:00","price":575.38},{"date":"1396/12/25 08:32","price":575.13},{"date":"1396/12/25 09:32","price":575.88},{"date":"1396/12/25 10:32","price":576.5},{"date":"1396/12/25 11:00","price":576.13},{"date":"1396/12/25 12:00","price":575.38},{"date":"1396/12/25 13:00","price":576.13},{"date":"1396/12/25 13:32","price":575.75},{"date":"1396/12/25 14:00","price":575.88},{"date":"1396/12/25 14:32","price":575.38},{"date":"1396/12/25 15:00","price":575.63},{"date":"1396/12/25 15:32","price":575.88},{"date":"1396/12/25 16:32","price":576.13},{"date":"1396/12/25 17:00","price":574.88},{"date":"1396/12/25 18:00","price":574.13},{"date":"1396/12/25 18:32","price":574.5},{"date":"1396/12/25 19:00","price":574.38},{"date":"1396/12/25 19:32","price":580},{"date":"1396/12/25 20:00","price":579.88},{"date":"1396/12/25 20:32","price":581.38},{"date":"1396/12/25 21:00","price":580.88},{"date":"1396/12/25 21:32","price":581.13},{"date":"1396/12/25 22:00","price":582.38},{"date":"1396/12/25 22:32","price":581.5},{"date":"1396/12/25 23:00","price":581.63},{"date":"1396/12/25 23:32","price":581.38}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398