کمترین: 
1.9154
بیشترین: 
1.9495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.942
زمان: 
12/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 25 اسفند 1396 , 1.942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 00:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/25 02:00","price":1.9225},{"date":"1396/12/25 02:32","price":1.9235},{"date":"1396/12/25 04:00","price":1.922},{"date":"1396/12/25 04:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/25 05:00","price":1.9195},{"date":"1396/12/25 05:32","price":1.921},{"date":"1396/12/25 06:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/25 09:00","price":1.921},{"date":"1396/12/25 09:32","price":1.9235},{"date":"1396/12/25 10:00","price":1.9245},{"date":"1396/12/25 10:32","price":1.9255},{"date":"1396/12/25 11:00","price":1.9235},{"date":"1396/12/25 12:00","price":1.919},{"date":"1396/12/25 13:00","price":1.9223},{"date":"1396/12/25 13:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/25 14:00","price":1.923},{"date":"1396/12/25 14:32","price":1.921},{"date":"1396/12/25 15:00","price":1.9215},{"date":"1396/12/25 15:32","price":1.922},{"date":"1396/12/25 16:32","price":1.9232},{"date":"1396/12/25 17:00","price":1.92},{"date":"1396/12/25 18:00","price":1.9154},{"date":"1396/12/25 18:32","price":1.9166},{"date":"1396/12/25 19:00","price":1.92},{"date":"1396/12/25 19:32","price":1.9372},{"date":"1396/12/25 20:00","price":1.9373},{"date":"1396/12/25 20:32","price":1.9425},{"date":"1396/12/25 21:00","price":1.9434},{"date":"1396/12/25 21:32","price":1.9445},{"date":"1396/12/25 22:00","price":1.9495},{"date":"1396/12/25 22:32","price":1.9455},{"date":"1396/12/25 23:32","price":1.942}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398