کمترین: 
65
بیشترین: 
66.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.16
زمان: 
12/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 66.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 00:32","price":65.05},{"date":"1396/12/25 01:00","price":65.06},{"date":"1396/12/25 01:32","price":65},{"date":"1396/12/25 02:00","price":65.02},{"date":"1396/12/25 04:00","price":65.11},{"date":"1396/12/25 04:32","price":65.12},{"date":"1396/12/25 05:00","price":65.03},{"date":"1396/12/25 05:32","price":65.08},{"date":"1396/12/25 06:32","price":65.06},{"date":"1396/12/25 07:00","price":65.04},{"date":"1396/12/25 07:32","price":65.06},{"date":"1396/12/25 09:00","price":65.05},{"date":"1396/12/25 09:32","price":65.16},{"date":"1396/12/25 10:00","price":65.17},{"date":"1396/12/25 10:32","price":65.22},{"date":"1396/12/25 11:00","price":65.16},{"date":"1396/12/25 12:00","price":65.09},{"date":"1396/12/25 13:00","price":65.28},{"date":"1396/12/25 13:32","price":65.27},{"date":"1396/12/25 14:32","price":65.17},{"date":"1396/12/25 15:00","price":65.19},{"date":"1396/12/25 16:32","price":65.22},{"date":"1396/12/25 17:00","price":65.12},{"date":"1396/12/25 18:00","price":65.03},{"date":"1396/12/25 18:32","price":65.09},{"date":"1396/12/25 19:00","price":65.08},{"date":"1396/12/25 19:32","price":65.77},{"date":"1396/12/25 20:00","price":65.9},{"date":"1396/12/25 20:32","price":66.08},{"date":"1396/12/25 21:00","price":66},{"date":"1396/12/25 21:32","price":66.11},{"date":"1396/12/25 22:00","price":66.25},{"date":"1396/12/25 22:32","price":66.14},{"date":"1396/12/25 23:32","price":66.16}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398